Sürdürülebilirlik Politikaları


         SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

Dosso Dossi Hotels’te sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

·       Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiklerine/sertifikalarına sahip olmasına,

·       Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,

·       Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,

·       Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,

·       Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,

·       Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,

·       Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

önem verir ve bu bakış açımızı paydaş  tedarikçilerimize iletiriz. Dosso Dossi Hotels’te tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

 

 

DOSSO DOSSİ HOTELS

   YÖNETİM KURULU


 KADIN HAKLARI ve CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

Dosso Dossi Hotels’te cinsiyet eşitliğine önem veririz.

·       Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

·       Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

·       Dosso Dossi Hotels’te cinsiyet ayrımı yapmadan “eşit ücret” politikası ile hareket ederiz.

·       Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

·       Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

·       Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

·       Dosso Dossi Hotels’te iş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

·       Dosso Dossi Hotels’te kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

·       Dosso Dossi Hotels’te kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

 

 

DOSSO DOSSİ HOTELS

   YÖNETİM KURULUENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için Dosso Dossi Hotels’te enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

·       Dosso Dossi Hotels’te hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.

·       Dosso Dossi Hotels’te hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.

·       Dosso Dossi Hotels’te tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.

·       Dosso Dossi Hotels’te enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.

·       Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.

·       Dosso Dossi Hotels’te enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.


DOSSO DOSSİ HOTELS

   YÖNETİM KURULU

 

             ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak Dosso Dossi Hotels olarak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

·      Dosso Dossi Hotels’te çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

·      Dosso Dossi Hotels’te çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.

·      Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.

·      Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

·      Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.

·      Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle Dosso Dossi Hotels yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

 

DOSSO DOSSİ HOTELS

   YÖNETİM KURULU


 ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

 Dosso Dossi Hotels’ te çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

·        Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.

·        Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.

·        Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,

·        Dosso Dossi Hotels’ te  aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,

·        Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,

·        Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,

·        Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.

·        Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.

·        Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

 

DOSSO DOSSİ HOTELS

   YÖNETİM KURULU